Obecní knihovna Albrechtice  

Úvodní stránka |Provozní doba |Knihovní řád |Služby a ceník |Online katalog |Čtenářské konto |Knihovní řád

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení 

1.V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Albrechtice ze dne 5.6.2001 a podle § 4, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb.(dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád Obecní knihovny Albrechtice.

2 Podle § 4, odst.5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

3 Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
a) vyhláška Ministerstva kultury č.88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
b) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.
c) Zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
d) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

1 Obecní knihovna Albrechtice je knihovnou základní ve smyslu § 9 a § 12 KZ
2 Obecní knihovna Albrechtice je veřejnou knihovnou, jejímž´účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny a tím přispívat k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

1 Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby
- půjčování v budově knihovny
- prezenční půjčování
- půjčování mimo budovu knihovny
- absenční půjčování

b) informační služby
- poradenská služba
- informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
- bibliograficko-informační služba
- informace bibliografického a faktografického charakteru
- lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů
- přístup do bází dat lokálních i na síti
- přístup na internet

c) elektronické služby

d) propagační služby - pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele

2 Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ
3 Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů a za některé specializované služby. Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.
4 Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


Čl. 4 Registrace uživatele

1 Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření. Podpisem přihlášky se uživatel zavazuje plnit ustanovení knihovního řád
2 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Účelem, pro který knihovna zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb a naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.
3 Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje: příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu.
4 Další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl ( telefon, fax, e-mail )
5 Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud je uživatelem osoba nezletilá jsou v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.
6 Uživatel je povinen hlásit ihned změnu jména, bydliště a ukončení vzdělání

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatele knihovny

1 Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni. zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2 Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů
3 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.

 Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1 Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou.
2 Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
3 Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
4 Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačový
5 Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
6 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č.256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

III. Výpůjční řád

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

1 O zapůjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovních fondů.
2 Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy ( porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury a pod.)
d) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení v budově jako podmínku

Čl. 8 Počet půjčených svazků

1 Mimo budovu může mít uživatel současně půjčeno zpravidla 30 svazků, resp. položek

Čl. 9 Postupy při půjčování

1 Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
2 Uživatel si může dílo vyhledat sám na volných výběrech nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si literaturu vybírat v elektronickém katalogu nebo v klasickém katalogu.
3 Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady
4 Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Žádá -li
stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Čl. 10 Výpůjční lhůty

1 Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih 1 měsíc a u časopisů 14 dní.
2 Výpůjční lhůta může být prodloužena. U výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li o dílo další uživatel.V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla, ale jen po jeho předložení
3 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 11 Vrácení vypůjčeného dokumentu

1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu nebo uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 12 Ručení za vypůjčený dokument

1 Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl. 13 Obecná ustanovení o půjčování

1 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl. 14 Meziknihovní služby

1 Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku
dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ,
vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl.15 Ztráty a náhrady

1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
2 O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání , jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3 Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli. poskytování všech služeb.

Čl. 16 Zálohy a kauce placené předem

1 Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

Čl. 17 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1 Poplatek z prodlení - nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší výpůjční den
2 Vymáhání nevrácených výpůjček - nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení.Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
3 Ztráta průkazu uživatele - za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.
4 Nehlášená změna adresy : za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.
5 Propadnutí kauce - nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, resp. ustanovení stanovená individuální smlouvou, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny. Propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.

Čl. 18 Náhrada všeobecných škod

1 Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č.509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").
2 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 19 Vyjímky z Knihovního řádu

1 Vyjímky z KŘ povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl. 20 Doplňky Knihovního řádu

1 Nedílnou součástí KŘ je Ceník služeb a poplatků.

Čl. 21 Účinnost knihovního řádu

1 Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem ...10.10.2002............................ kontakt:558849526  E - m a i l : knihovna@obecalbrechtice.cz